Budova se odemyká v 6.25 hodin. Provoz MŠ začíná v 6. 30 hodin a končí v 16 hodin.

Oběd je možné odhlásit první den nemoci do 7 hodin na tel.č. 735 223 706 nebo vyzvednout osobně.

Rodiče mohou přivést dítě (po domluvě s učitelkou) v průběhu celého dne.

Zodpovědnost za dítě učitelka přebírá až při jeho předání do třídy.

Po obědě si mohou rodiče vyzvednout dítě od 11.45 h /třída Sluníček /a od 12 h /třída Koťátek/. Rodiče si vyzvednou svačinu pro dítě do vlastní krabičky.

Odpoledne si mohou rodiče dítě vyzvednout po svačině, přibližně od 14.30 hodin / třída Sluníček /a od 14.45 hodin /třída Koťátek/.

Při odchodu z MŠ dítě předá učitelka pouze zákonným zástupcům nebo písemně pověřeným osobám.

Dítě přicházející do MŠ musí být zdravé.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, jsou rodiče povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit MŠ.

Při příznacích nemoci dítěte v době pobytu v MŠ jsou zákonní zástupci telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče.